Kom i gang med ABC i skolen

Med fellesskap på timeplanen

For god psykisk helse i skolemiljøet

Her finner du et prosessverktøy for å implementere ABC for god psykisk helse i skolen. Verktøyet kan brukes i personalmøter, fagdager og i andre samlinger med elever eller medarbeidere.

Øktene har en varighet på 10-60 minutter. De kan gjennomføres enkeltvis, eller du kan sette sammen flere økter til én sammenhengende. Det er ikke nødvendig å gjennomføre dem i rekkefølgen de står her.

Når du skal implementere ABC i skolen er det lurt å tenke stegvis. Først forankring i ledelsen, partsgrupper og i elevorganisasjoner, og så prosessarbeid i klasser og personalgruppa etterpå. Opprett gjerne et sammensatt ABC-team som kan eie det sammen!

Aktivt symbol

Gjør noe aktivt

Skolen er en positiv aktivitet i livet, som gjør at jeg er fysisk, sosial og mentalt aktiv.

Sammen-symbol

Gjør noe sammen

Jeg har tilhørighet til klassen og skolen min, og inviterer andre inn i fellesskapene.

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt

Jeg lærer noe nytt og bidrar med noe verdifullt på skolen. Det betyr noe for andre at jeg er på skolen!

Prosessverktøy

Ledelse, partsgruppe og elevrådet

Forankringsmøte

Når ABC skal implementeres i skolen må det gjøres kjent hos ledelsen og hos partene

Tidsbruk: 20-30 minutter

Målet er å gi informasjon om hva ABC er og hvilken effekt det kan ha på skolemiljøet. Deretter åpner dere for dialog.

Gjennomføring

1. Vis filmen Hvorfor ABC?
2.Gå gjennom Powerpoint med info
3.Diskusjon/refleksjon:
- Hva kan ABC bidra til hos oss?
- Hvordan kan vi gjøre det?
- Har vi den innsikten vi trenger?
- Hvilke utfordringer kan vi møte?

Fordel oppgaver/ansvar for veien videre. Opprettet et sammensatt ABC team – hvem har pådriverrollen?

Personalsamling

Intro: Hva er ABC?

I denne økta får alle en kort innføring i hva ABC er og hvordan det virker.

Tidsbruk: 30-40 minutter

I denne økta får alle en kort innføring i hva ABC er og hvordan det virker.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2. Se film: Trøndelag gjør noe fint for André
3. Refleksjon i grupper
- Hva gjør deg glad?
- Hvordan bidrar du til at de rundt
deg får en bra dag? Gi eksempler
både fra jobb og fritid.

Oppgave til alle: Gjør noe fint for en
kollega hver dag den neste uka.
Spill gjerne ABC-bingo neste måned
med premie!

Ledelsen / elevtjenesten

Hvordan gjøre ABC kjent for lærere?

Samling for personale og lærerteam
Tidsbruk: 40-60 minutter

En samling for personale og lederteam

Gjennomføring

1. Se filmer: Hva er ABC? og Hvorfor ABC
2. Spå hverandre i par – snakk om hva
som er din ABC
3. Refleksjon i grupper
- Hva kan disse budskapene hjelpe oss med?
- Hvorfor bør vi innføre ABC ved vår skole
- Hvordan kan vi ta i bruk ABC på vår skole

Se på prosessverktøyet for skolen på
abcforgodpsykiskhelse.no og diskuter
hvordan vi kan ta satsingen videre.
Hva blir neste steg?

Elevtjenesten + elevrådet

Intro: Bli kjent med ABC

Gjøre ABC-budskapene kjent for elevene.
Tidsbruk: 20-30 minutter

Gjøre ABC-budskapene kjent for elevene.

Gjennomføring

Turné ved skolestart! Besøk  alle førsteklassene (server gjerne vafler).  
Ha med flyers og plakater til klasserommet og fortell om de tre budskapene i ABC: A= Gjør noe aktivt, B= Gjør noe sammen og C=Gjør noe meningsfylt. Se gjerne denne filmen.

Hvordan vil budskapene fungere for felleskapet ved skolen? Kan dere gjøre noe fint for andre?

Tips: samarbeid med skolebiblioteket for å dele informasjon om ABC!


Elevtjenesten

ABC i møte med elevene

Kan gjennomføres i klasse, i mindre grupper og i individuelle samtaler
Tidsbruk: 30-45 minutter

Denne økta kan gjennomføres i klasse, i mindre grupper og i individuelle samtaler.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2. Se film: Hva er ABC?
3. Refleksjon i grupper:

Hva er din ABC? Spå hverandre i gruppa og prat om hva som er ABC for deg. Oppgave til alle: Fyll ut skjemaet Min ABC. Hva kan du gjøre for å bedre din psykiske helse? Ta utgangspunkt i ditt eget skjema.

Lærere, elevtjenesten og elevråd

Styrke lærings- og skolemiljø

Kan gjennomføres i klasse, i mindre grupper og i individuelle samtaler
Tidsbruk: 30-45 minutter

Denne økta kan gjennomføres i klasse, i mindre grupper og i individuelle samtaler.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 4-6 personer.
2. Legg ut samtalekort og øv på å snakke sammen i gruppene.
3. Refleksjon i grupper:
- Hva er vår ABC?
- Hva gjør vi som er god ABC på vår skole og hva ønsker vi oss mer av?

Avslutt med å lage en felles ABC-plakat. Hvordan skal vi følge opp plakaten?

Tillitsvalgt i klassen / elevråd

ABC-tenking inn i klassen

Denne økta kan gjennomføres i klassen av de tillitsvalgte elevene
Tidsbruk: 30-45 minutter

Denne økta kan gjennomføres i klassen av de tillitsvalgte elevene.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 5-6 personer.
2. Spå hverandre
3. Refleksjon i grupper:
- Hva liker vi å gjøre sammen?
- Hva gjør vi som er god ABC i vår klasse? - Hva ønsker vi oss mer av ?

Avslutt med å lage en felles ABC-plakat. Dette er VÅR ABC. Hvordan skal vi følge opp? Hva blir vår første aktivitet? Evaluer etter 2 mnd. Hvordan virket det?

 

Ledelse, personal og elevråd

Styrke skolefelleskapet med ABC

Kan gjennomføres som en idédugnad i kantina, eller i et felles ABC-team
Tidsbruk: 60 minutter

Økta kan gjennomføres som en idédugnad i kantina, eller i et felles ABC-team.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 4-6 personer.
2. Start med en idedugnad:
- Hva gjør vi av gode ABC-aktiviteter allerede? Kan vi forstørre og styrke disse aktivitetene med ABC-brillene på?Hva ønsker vi av nye aktiviteter for å styrke felleskapet og få flere med?  

Stem på forslagene og lag en tiltaksplan over de 5 mest attraktive. Hvordan skal vi følge opp og hvem har ansvaret?
Kontaktlærere: Hjem-skolesamarbeid

Styrke lærings-og skolemiljø 2

Denne økta kan gjennomføres i klasse eller i mindre grupper
Tidsbruk: 45 minutter

Denne økta kan gjennomføres i klassen eller i mindre grupper.

Gjennomføring
1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2. Se filmen: Hvorfor ABC
3. Gå gjennom de 21 punktene om hvorfor ABC virker

Refleksjon i grupper: Hvordan gjør vi det i vår klasse? Hva er vår ABC?
Hva ønsker vi oss mer av ?

Lag en felles ABC-plakat. Dette er VÅR ABC. Hva kan vi gjøre noe med nå? Hva kan hver enkelt bidra med?

Lærere / klassearbeid

Det skal så lite til

Denne økta fokuserer på mikrohandlinger – små ting vi kan gjøre for hverandre
Tidsbruk: 30 minutter

Denne økta fokuserer på mikrohandlinger – små ting vi kan gjøre for hverandre.

Gjennomføring
1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2. Se film: Det skal så lite til

Refleksjon i grupper: Hva la dere merke til når dere så denne filmen? Hva tenker du om det Mia gjorde? Hva tror dere Morten tenker og føler i denne situasjonen? Hvilke situasjoner i skoletida kan du inkludere og bidra til å bygge fellesskap? Tenk både på sosiale arenaer og undervisningssituasjoner.
Avslutt med en oppsummering i plenum.

Informasjon

Tips til møteleder

Du må ikke være «ekspert» på psykisk helse for å lede en ABC-økt. Det viktigste er å legge til rette for en god dialog.
Tips til møteleder

Du trenger ikke være «ekspert» på psykisk helse for å lede en ABC-økt. Det viktigste er å legge til rette for en god dialog.
Refleksjonsoppgavene gjøres i grupper på 3-5 personer i hver gruppe. Gi gjerne deltagerne et par-tre minutter til å tenke gjennom refleksjonsoppgavene individuelt, før dere starter diskusjonen i gruppa.

En felles oppsummering til slutt er fint for å samle trådene. Be hver gruppe om å gjengi kort hva de har snakket om. Noter gjerne ned stikkord. Bli enige om eventuelle tiltak, og hvem som har ansvar for å gjennomføre disse.

ABC i praksis

Har du gjennomført et ABC tiltak på din skole?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi publiserer tiltak som er gjort rundt omkring til inspirasjon for andre. Da blir det lettere for flere å komme i gang.

Send inn case her

ABC verktøy i hverdagen

Det er viktig å ha møter og samlinger hvor vi snakker om ABC – men det aller viktigste er at ABC blir noe vi gjør. Her er noen tips til hvordan ABC blir en del av den daglige praten i skolen.

Eksisterende møtearenaer

Bruk møtearenaer dere allerede har, og sett av 2-3 minutter til et ABC-spørsmål. Velg et fast spørsmål eller bruk samtalekort.

Last ned samtalekort

Plakater

Disse plakatene kan du tilpasse selv eller bruke som de er. Husk å få med de tre budskapene i ABC om å gjøre noe aktivt, sammen eller meningsfylt. Heng de opp på personalrommet og i fellesområdene.

ABC mal for plakater

Filmer

Studenttilværelsen er både bra, fin, utfordrende og slitsom. Av og til er det bare leit også. Her er gode tips til hvordan du kan ha en fin studenttilværelse gjennom å bruke ABC.


ABC student A

ABC student B

ABC student C

ABC samtalekort

La de ligge framme i kantina, i de sosiale sonene eller på pauserommet.

Last ned samtalekort

Infoskjerm / bakgrunnsbilder

Sett inn ABC-bilder på infoskjermer, som bakgrunnsbilde på PC, logo
i e-postsignatur etc.

ABC skrivebordsbakgrunn 1

ABC skrivebordsbakgrunn 2

ABC skrivebordsbakgrunn 3

ABC bingo

Et fint verktøy for å få praten i gang.

Last ned ABC bingo

NRK Unormal: Ting som gjør deg glad,

«Gjør noe aktivt, noe sosialt og noe meningsfylt hver dag, det er veldig bra for hodet!». Temaproduksjon laget for ungdom av NRK Unormal.