ABC for god psykisk helse

En folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag.

Folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse har som mål å øke helsekompetansen i befolkningen. Vi skal inspirere flere til å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i hverdagen. God psykisk helse bygger vi sammen. Bli med på laget du også!

Bak kampanjen står Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier, i tillegg til Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors i Trøndelag og Helsedirektoratet. ABC-rammeverket er en forskningsbasert innsats for å bygge og styrke psykisk helse i hele befolkningen.

Spørsmål og svar

Hva er«ABC for god psykisk helse»?

ABC for god psykisk helse» er en folkehelsekampanje som handlerom å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag. Kampanjen skal inspirere flere til å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i hverdagen.

Hvem står bak kampanjen?

Bak kampanjen«ABC for god psykisk helse» står Trøndelagfylkeskommune som prosjekteier, i tillegg til Folkehelsealliansen i Trøndelag, HUNT/NTNU,Røde Kors i Trøndelag og Helsedirektoratet. Kampanjen er finansiert av Helsedirektoratet ogTrøndelag fylkeskommune.

Hva er målet med prosjektet?

Trøndelag fylkeskommune skal på oppdrag fra regjeringen gjennomføre en pilot som skal danne et erfaringsgrunnlag for en nasjonal folkehelsekampanje. Målet er å øke befolkningens kompetanse på psykisk helse, fremme god psykisk helse og forebygge psykiske lidelser. På bakgrunn av resultatene vil regjeringen vurdere hvordan en nasjonal folkehelsekampanje basert på ABC kan gjennomføres på befolkningsnivå og for ulike grupper i samfunnet.

Hvorfor er Trøndelag valgt?

Trøndelag er valgt fordi Folkehelsealliansen i Trøndelag allerede har tatt i bruk ABC for god psykisk helse i sin folkehelsesatsing og har vist hvordan offentlige og frivillige partnere kan samarbeide om en slik satsing. HUNT/NTNU har i denne sammenhengen etablert et internasjonalt forskningssamarbeid om ABC, med fagmiljøet som utviklet metoden i Australia og andre Universiteter i land som har tatt metoden i bruk.

Hvorfor trenger vi en folkehelsekampanje om god psykisk helse?

Psykiske plager og lidelser er i dag blant de aller største helse-og samfunnsutfordringene i Norge, enten man måler i utbredelse, totale kostnader, samlet sykdomsbelastning eller tapte arbeidsår. Psykiske lidelser setter ikke bare spor etter seg i form av sykdom og plager hos den enkelte og de nærmeste. De koster også veldig mye penger. Psykiske lidelser koster nå Norge rundt 330 milliarder kroner hvert år. (2023) Folkehelsearbeidet for å forebygge dødelige sykdommer som hjerte-karlidelser og kreft har vært en stor suksess de siste ti årene. Situasjonen er en annen når det gjelder psykiske lidelser. Det legges ned mye ressurser i å avhjelpe allerede oppståtte problemer, men det er ikke etablert noen tydelig og synlig opplysningskampanje eller formidlet noen anvendelige råd for å fremme psykisk helse og forebygge psykisk lidelse i befolkningen.

Hva er definisjonen på god psykisk helse?

WHO definerer psykisk helse som: «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet».ABC-metoden er utformet for å understøtte dette.

Hvem har utviklet rammeverket og er den forskningsbasert?

ABC ble utviklet av forskningsmiljø ved Curtin University i Australia og drives nå av Mentally Healthy Western Australia. Rammeverket er videreutviklet av Københavns Universitet iDanmark, tatt i bruk i flere land og ble først tatt til Norge av Norsk HPH (WHOs Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus. ABC-rammeverket er den første forskningsbaserte innsatsen for å styrke psykisk helse i hele befolkningen.

Portrettbilde av Hanne Vilja Sagmo

Hanne Vilja Sagmo

Prosjektleder ABC for god psykisk helse. Trøndelag fylkeskommune
Tlf. 979 54 686
hansag@trondelagfylke.no

Lisbeth Lein

Rådgiver for Hodebra/ABC
i Røde Kors i Trøndelag
Tlf. 975 03 912
lisbeth.lein@redcross.no
Portrettbilde av Steinar Krokstad

Steinar Krokstad

Leder for arbeidsutvalget
i Folkehelsealliansen
steinar.krokstad@ntnu.no