Partnere

Folkehelsealliansen i Trøndelag er et tverrfaglig nettverket av 49 partnere som samarbeider om å styrke folkehelsen for hele befolkningen i Trøndelag.

En av disse er Røde Kors i Trøndelag, som også er prosjekteier for Hodebra.

Målet for en bærekraftig samfunnsutvikling er å bidra til livskvalitet for alle. Dette krever bredt engasjement og samarbeid fra mange ulike samfunnsaktører og sektorer. Folkehelsearbeid handler om å påvirke levekårene som fremmer trivsel og helse, og forebygger sykdom og skade for alle grupper i befolkningen. Dette er bakgrunnen for etableringen av Folkehelsealliansen i Trøndelag  (FiT) som ble ble stiftet i 2015.

I dag består dette tverrfaglige partnerskapet av 44 ikke-kommersielle aktører som samarbeider om flere innsatser for å bedre folkehelsen, gjennom å bygge kunnskap, kapasitet og ferdigheter som positivt påvirker helseadferden i befolkningen.

Psykisk helse er prioritert i FiT sitt arbeid, og er også bakgrunnen for at disse,  sammen med Røde Kors i Trøndelag, har initiert og utviklet satsingen Hodebra, basert på det kunnskapsbaserte ABC-konseptet (Act, Belong, Commit).

En sentral samarbeidspartner i alliansen er Trøndelag fylkeskommune, som i kraft av sin rolle, med å samordne folkehelsearbeidet i fylket, også ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen.

Folkehelsealliansen har minimum to større fagsamlinger i året, og arrangerer i tillegg en årlig regional folkehelsekonferanse. I 2021 var FiT ansvarlig for en forkonferanse i den nasjonale folkehelsekonferansen, der tema var satsingen Hodebra og konseptet ABC.